You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tất cả sự kiện đều được mở cửa miễn phí cho công chúng. *

Những người trong cuộc họp báo
Thứ Tư, ngày 14 tháng 9
11:00am - 1:00pm

Họp Báo GINI
"Những tiến bộ của GINI: bản cập nhật 6 tháng"

Matheson History Museum
528 SE 1st Ave, Gainesville, FL 32601

Tham gia trực tuyến với chúng tôi

Trang này được tài trợ bởi Ban Chỉ Đạo Hòa Nhập Người Nhập Cư ở Vùng Lân Cận Gainesville (GINI), do Dự Án Sức Khỏe Phụ Nữ Nông Thôn (RWHP) phát triển nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Tuần Lễ Chào Đón.

RWHP

Welcoming America

RWHP