You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tất cả sự kiện đều được mở cửa miễn phí cho công chúng. *

ID Cư Dân Cộng Đồng đem lại cho người sở hữu thẻ một hình thức nhận dạng đáng tin cậy có thể được sử dụng làm công cụ để các cơ quan thực thi pháp luật, các sở của thành phố, trung tâm y tế, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa nghệ thuật có thể xác định danh tính, phục vụ và bảo vệ chúng ta một cách hiệu quả hơn.

ID này được cấp cho TẤT CẢ cư dân đang sinh sống tại Quận Alachua. Vui lòng đọc các yêu cầu trước khi tham dự.

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9
12:00-3:00pm

Community ID Drive

MLK Center
1028 NE 14th Street, Gainesville, FL 32601

KHÔNG cần đặt lịch hẹn. Gọi điện để biết thêm thông tin: 352-660-7020

Thứ Tư, ngày 28 tháng 9
9:00-11:00am

Community ID Drive

Westminster Presbyterian Church
1521 NW 34th St, Gainesville, FL 32605

Cần đặt lịch hẹn. Gọi điện để biết thêm thông tin: 352-660-7020

Trang này được tài trợ bởi Ban Chỉ Đạo Hòa Nhập Người Nhập Cư ở Vùng Lân Cận Gainesville (GINI), do Dự Án Sức Khỏe Phụ Nữ Nông Thôn (RWHP) phát triển nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Tuần Lễ Chào Đón.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Trang web này có thể đi vào hoạt động là nhờ các khoản tài trợ của tổ chức Gateways for Growth.