You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Semèn Byenvini (Welcoming Week) se yon kanpay ki fèt chak ane nan tout peyi a pou valorize ak selebre pakèt divèsite ki genyen nan kominote nou yo! Soti 8 Septanm pou rive 18 Septanm, rejwenn nou isit la nan Gainesville/Alachua nan kominote pa nou an pandan n ap kontinye bati yon kominote ki san danje epi ki enklizif ki rekonèt pakèt kilti ak istwa nou yo! Kit ou selebre avèk nou nan selebrasyon 3 lane Entegrasyon Vwazen Imigran ki nan Gainesville yo (Gainesville Immigrant Neighbor Inclusion GINI), Pi gwo Festival Entènasyonal Gainesville la (Greater Gainesville International Festival) oubyen pwojeksyon fim UF Center for Arts, Migration + Entrepreneurship's (Center for Arts, Migration + Entrepreneurship's, CAME) se sèten w ap jwenn yon bagay nan Semèn Byenvini k ap vini an pou w detann ou epi pou motive w!

Klike sou

Klike sou

Klike sou

Se Komite Pilotaj GINI an (the GINI Steering Committee) ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 11yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Tradiksyon ki fèt yo te posib gras ak sipò gouvènman Distri Alachua a.