You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tout evènman yo gratis epi yo ouvè ak piblik la.*

Jedi 28 Septanm
5:00pm - 7:00pm

KANON AN METE EKRIVEN YO NAN SILANS YO

KLÈB LEKTI AVÈK AVE BARRERA | 2èm SESYON

La Casita
1504 W University Ave., Gainesville, FL 32603

Mija
Wednesday, October 11th
6:00pm-8:00pm

Mija

Matheson History Museum
513 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Samdi 14 Oktòb
4:00pm

Istwa Imigrasyon yo: Pataje, Aprann, epi Sipòte Vwazen nou genyen ki Imigran yo

Rejwenn nou pou n al tande istwa konsènan Imigrasyon nan bouch vwazen nou genyen ki imigran yo epi pou w vini ak pwòp istwa w pou w pataje! Nou pral gen yon diskisyon enteresan konsènan diferan pakou imigrasyon yo ak esperyans ki reprezante nan kominote nou an epi nou pral pataje resous pou n pi byen sipòte epi aprann kèk bagay sou vwazen nou genyen ki imigran yo.

Nou ankouraje moun k ap vin patisipe yo pou yo vini bonè pou yo ka vizite ekspozisyon aktyèl nou an.“Nou La: Istwa moun ki pale anpil lang yo nan Norh Central Florida.

Matheson History Museum
513 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Se Komite Pilotaj GINI an (the GINI Steering Committee) ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 11yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Tradiksyon ki fèt yo te posib gras ak sipò gouvènman Distri Alachua a.