You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tout evènman yo gratis epi yo ouvè ak piblik la. *

Dimanch 2 Septanm
12:00pm-5:00pm

Festival Entènasyonal Semèn Dakèy

Bo Diddly Plaza
111 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Pi Gwo Sant Entènasyonal Gainesville la (The Greater Gainesville International Center) nan patenarya ak vil Gainesville pou pote yon jou selebrasyon, yon jou enfòmasyon, yon jou manje, yon jou pèfòmans ak zanmitay pou ou!.

https://www.gnvic.org/

Se Komite Pilotaj GINI an (the GINI Steering Committee) ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 11yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Tradiksyon ki fèt yo te posib gras ak sipò gouvènman Distri Alachua a.