You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tout evènman yo gratis epi yo ouvè ak piblik la. *

Celebrate Dance!
Vandredi 15 Septanm
6:00pm

Mwa Eritaj Ispanik nan Gainesville: Selebre Dans!

Fizyon flamenko; Dans kolonbyen; Kapoyerya; Salsa

Bo Diddly Plaza
111 E. University Ave., Gainesville, FL 32601

Nan patenarya ak vil Gainesville

Tande yon prezantasyon Majistra Vil Gainesville la ak Direktè Biwo Ekite ak Enklizyon an (Office of Equity and Inclusion)

Se Komite Pilotaj GINI an (the GINI Steering Committee) ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 11yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Tradiksyon ki fèt yo te posib gras ak sipò gouvènman Distri Alachua a.