You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tout evènman yo gratis epi yo ouvè ak piblik la. *

Mèkredi 6 Septanm
6:00-8:00pm

Konbit Kominote ID

Westminster Presbyterian Church
1521 NW 34th St, Gainesville, FL 32605

Pou w pran yon randevou epi pou w jwenn plis enfòmasyon ale nan: hrcalachua.com oubyen rele nou nan 352-660-7020

Vandredi 15 Septanm
5:00-8:00pm

Kowalisyon Dwa Moun nan Alachua County Fundraiser Kickoff

Superette Wine & Provisions
1511 NW And St, Gainesville, FL 32601

Bwè diven pou yon bon kòz!

Se Komite Pilotaj GINI an (the GINI Steering Committee) ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 11yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Tradiksyon ki fèt yo te posib gras ak sipò gouvènman Distri Alachua a.