You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

* Tout evènman yo gratis epi yo ouvè ak piblik la. *

Septanm-Desanm

Nou La: Istwa moun ki pale plizyè lang yo nan North Central Florida

Matheson History Museum-Mary Ann Cofrin Exhibit Hall
513 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Pou n fè Enklizyon imigran an, li rekòmande nou pou nou panse ak lòt lang apre anglè a, epi pou n tande istwa moun yo pote, atravè pwòp lang yo ak kilti yo. Nou la pou nou souliyen istwa moun ki pale plizyè lang yo nan North Central Florida. Atravè kolaj vizyèl yo ki santralize imaj kiltirèl yo, nou la pou nou (We Are Here) ilistre pakou imigrasyon kominote nou an nan North Central Florida atravè istwa ki gen dominasyon sou plizyè lang. Istwa sa yo ansanm ak tout egzanp siksè, batay, esperans, enjistis, epi rèv pou yon kominote ki pi enklizif epi ki jis. Objektif la se pou n valorize istwa sa yo, pou prezans divèsite lengwistik la vizib nan kominote nou an, pou n defann dwa tout vwazen nou yo pou yo gen aksè pou jwenn enfòmasyon nan lang yo pi pito a.

Apparalel
Jedi 7 Septanm
6:00pm-9:00pm

APPARALLEL: Joss Ramirez & Lennie Kesl
Yon vizyon komen

Join us for the closing reception of "Apparallel". The event will feature music, food trucks, live figure drawings, and a fashion show!

Nan galri Mezzanine nan, y ap prezante rad lari (streetwear) fabrikan rad modèn Joss Ramirez moun konnen sou non last call yo kòtakòt ak zèv atistik kolaj miltimedya dènye atis Gainesville la ki se Lennie Kesl. Atravè kilti yo, jenerasyon yo, epi epòk yo, de (2) atis ki reflete pwosesis transfòmasyon materyo yo jwenn zèv atistik yo. Seleksyone zèv ki pou vann yo.

Historic Thomas Center
302 NE 6th Ave., Gainesville, FL 32601

Museum
Jedi 14 Septanm
6:00pm-9:00pm

Sware nan Mize

Harn Museum of Art
3259 Hull Road, Gainesville, FL 32608

Museum
Mèkredi 20 Septanm
7:00pm-9:00pm

Premye Kiben ki te pran egzil yo: Souvni sa nou pèdi, batay, epi renesans

Matheson History Museum-Mary Ann Cofrin Exhibit Hall
513 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Rejwenn mou nan jou k ap mèkredi 20 Septanm nan pou yon chita pale konsènan Kiben ki te pran egzil pou vin Etazini yo soti 1959 pou rive 1973. Otè Mario Cartaya ak Otè David Powel pral poze youn lòt kesyon konsènan liv yo chak ekri yo. Pwogram sa a ap dewoule tou pandan youn nan ekspozisyon nou yo ap mache – “Nou la: Istwa moun ki pale anpil lang yo nan Norh Central Florida.” (We Are Here: Stories from Multilingual Speakers in North Central Florida)

Museum
Vandredi 13 Oktòb
7:00pm-10:00pm

Festival Mizik Mondyal Inivèsite Florida a (UF's World Music Festival)

Bo Diddley Plaza
111 E University Ave., Gainesville, FL 32601

Se Komite Pilotaj GINI an (the GINI Steering Committee) ki finanse sit sa a, se RWHP ki te devlope l pou selebre 11yèm anivèsè Semèn Byenvini an.

RWHP

Welcoming America

RWHP

Tradiksyon ki fèt yo te posib gras ak sipò gouvènman Distri Alachua a.